Vaikuttavuutta vastuullisilla hankinnoilla

Sosiaalisen vastuun huomioiminen hoitotarvikekilpailutuksissa

Sekä meille että asiakkaillemme on tärkeää, että ostamiemme tavaroiden tuotannossa ja toimitusketjussa noudatetaan ihmisoikeuksia, kansainvälisiä sopimuksia sekä paikallista lainsäädäntöä. Tavoitteenamme on systemaattisesti seurata, miten toimittajamme työskentelevät sosiaalisen vastuun parissa ja kehittävät toimintaansa.

Seurannan työkaluna käytämme työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löytyvää CSR Kompassi -kyselylomaketta; lomakkeen kysymyksillä kartoitetaan sopimuskumppanin ja sen toimittajien työskentelyä sosiaalisen vastuullisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi hankintasopimusta koskevassa toimitusketjussa. Lomake on tarkoitettu riskimaista tulevan tuonnin seurantaan, ja sen sisältämillä kysymyksillä pyritään selvittämään riskimaissa tapahtuvan tuotannon sosiaalista vastuullisuutta.

Kestävää kalustamista kilpailuttamalla

Tampereen kaupungille ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirille yhteishankintana tehdyssä toimistokalusteiden kilpailutuksessa tavoitteena oli löytää aikaa ja kulutusta kestävä, ympäristöystävällinen lopputulos. Kalusteiden elinkaaren kestävyyttä tarkasteltiin alusta loppuun, aina materiaalina käytetyn puun laillisesta hakkaamisesta kalusteen osien kierrätettävyyteen.

Ekologinen näkökulma läpäisi koko kilpailutusprosessin aina tarjouspyynnöstä lähtien; tarjouspyyntöön määriteltiin vaatimuksia niin käytettyjen materiaalien myrkyttömyydestä, haitallisten aineiden minimoinnista kuin pakkausmateriaalien tehokkaasta uudelleenkäytettävyydestä.

Yhteistyöllä kohti vastuullisempia hankintoja

Vuonna 2019 aloitimme osana sairaanhoitopiirien vastuullisuuden kehittäjäryhmää, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön konkreettisia työkaluja kestävämpien ja vastuullisempien hankintojen toteuttamiseen. Yhdessä Suomen yliopistollisten sairaaloiden kanssa toteutimme hankintaohjeita tukevan vastuullisuusoppaan, joka sisältää kattavasti ohjeistusta niin ympäristön kuin sosiaalisen vastuun näkökulmasta.

Sairaanhoitopiirin vastuullisuuden kehittäjäryhmä valmistelee parhaillaan yhteistä tiekarttaa vastuullisuustavoitteiden viemiseksi yhä tiiviimmäksi osaksi sairaanhoitopiirien hankintoja. Tiekartan laatimisen jälkeen valitaan priorisoidut tuoteryhmät, joiden kohdalla vastuullisuustavoitteita ryhdytään toteutetaan perusteellisemmin käytännön tasolla. Tukea työhön saadaan Motivalta sekä Hankintojen osaamiskeskus Keinolta.

Kohti turvallisempaa huomista – lasten kemikaalialtistusta vähennetään julkisten hankintojen avulla

”Green Dealin avulla pystymme syventämään jo aloitettua kemikaalien vähentämiseen tähtäävää työtä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa.” Vesa Haapamäki, toimitusjohtaja (Tuomi Logistiikka)

Vuonna 2020 allekirjoitimme yhdessä Tampereen kaupungin kanssa ympäristö- sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa laaditun Green Deal -sopimuksen. Vapaaehtoisen sopimuksen tavoitteena on vähentää julkisten hankintojen avulla lasten altistumista haitallisille aineille varhaiskasvatusympäristössä. Sopimuksessa ovat mukana myös Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä Monetra Oulu Oy.

Green deal on vaikuttava keino lapsiin kohdistuvan kemikaalikuormituksen vähentämisessä ja turvallisen oppimisympäristön luomisessa. Lisäksi se tarjoaa hyvän työkalun kaupungin ja Tuomi Logistiikan yhteisen kemikaaliasiantuntemuksen kehittämisessä”, Tampereen kaupungin apulaispormestari Johanna Loukaskorpi kertoo.

Sopimuksen tavoitteena on vähentää erityisesti tarpeettomien antimikrobisien aineiden, hajusteiden ja väriaineiden käyttöä. Sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat soveltamaan lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa leludirektiivin ja -lain pienempiin lapsiin kohdistuvia tiukempia kemikaalirajoituksia. Lisäksi sopimuksella pyritään lisäämään toimittajien ilmoittamaa tietoa hankintojen erityistä huolta aiheuttavista aineista.