Tuomella vahva rooli hyvinvointialueiden henkilökuljetusten asiantuntijana  

Pirkanmaan hyvinvointialueen käynnistymistä turvaamassa 

Hyvinvointialueiden käynnistyminen toi valtakunnallisesti mukanaan muutoksen, jossa monet aikaisemmin kuntien vastuulla olleet henkilökuljetukset siirtyivät hyvinvointialueiden vastuulle. Nyt, kun hyvinvointialueiden toiminta-aikaa on takana reilut neljä kuukautta, tarkoittaa tämä Tuomen näkökulmasta sitä, että henkilöliikennepalveluissa on siirrytty Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten haltuunotosta vakituiseen toimintaan. 

Tuomi oli mukana Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten valmistelussa alusta asti ja työt hyvinvointialueen sujuvan käynnistymisen varmistamiseksi aloitettiin jo kauan ennen varsinaista muutosta. Tuomessa hyvinvointialueen käynnistymiseen valmistauduttiin tuottamalla Pirhan valmistelijoille tietoa henkilökuljetusten silloisesta tilanteesta ja toimintamalleista, sekä tarjoamalla asiantuntijan tukea tulevaan muutokseen. Kun Pirhan aluevaltuusto viime syksynä teki päätöksen, jonka mukaisesti henkilökuljetuspalveluissa tukeudutaan ensisijaisesti tukipalveluyhtiö Tuomi Logistiikkaan, siirryttiin myös valmistelussa vaiheeseen, jossa kuljetusten operointia ryhdyttiin myös konkreettisesti siirtämään Tuomelle. 

Tuomi vastasi jo ennen hyvinvointialueen käynnistymistä useiden Pirkanmaan kuntien henkilökuljetusten operoinnista. Hyvinvointialueen käynnistymisen myötä Tuomen rooli henkilökuljetuksissa kasvoi merkittävästi, kun Tuomelle siirtyi yhteensä kuuden kunnan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia sekä ikäihmisten päivätoimintakuljetuksia Tuomi puolestaan otti haltuunsa 20 kunnassa. Ensihoitoon kuulumattomien potilassiirtojen osalta hyvinvointialueen käynnistymisen myötä takseilla hoidettavien potilassiirtojen määrä kasvoi Tuomessa vajaalla 30 prosentilla. 

Hyvinvointialueen henkilökuljetusten valmistelussa ja kuljetusten siirtymisessä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle tuli kaikkien Pirkanmaan 23 kunnan osalta varmistaa, että henkilökuljetusten käytännöt ja toimintamallit ovat yhtenevät koko hyvinvointialueen laajuisesti. Kuljetusten haltuunotto tarkoitti esimerkiksi yli tuhannen uuden asiakasprofiilin luontia Tuomen järjestelmiin ja yli sadan Pirhan tai ulkoistetun palveluntuottajan työntekijän kouluttamista Tuomen järjestelmien käyttöön. Henkilökuljetusten siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vaatikin Tuomelta sekä strategisissa linjauksissa asiantuntijana toimimista, että operatiivisista toimista vastaamista. 

Tuomen tekemä panostus Pirkanmaan henkilökuljetusten valmisteluun oli merkittävä. Teimme hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelutyötä yli 2,5 henkilötyövuoden edestä ja esimerkiksi kilpailutusten seurauksena allekirjoitimme yli 650 liikennöintisopimusta. Kaikki valmistelutyö, yhteistyö palveluntuottajien sekä hyvinvointialueen edustajien kanssa tarvittiin, jotta Tuomi voi turvata Pirkanmaan hyvinvointialueella vuosittain yli puolen miljoonan vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetusmatkan toteutumisen, järjestää kuukausittain yli 22 000 kuljetusmatkaa kehitysvammaisten tai ikäihmisten työ- ja päivätoiminnan piiriin osallistuville tai toteuttaa vuosittain yli 40 000 potilassiirtoa takseilla tai ambulansseilla eri hoitolaitosten välillä. 

Pirhan valmistelutyössä karttumat opit hyödyksi Oma Hämeen alueella 

Siinä, missä Pirkanmaan hyvinvointialueen osalta voidaan katsoa, että Tuomen henkilökuljetuksiin liittyvä valmistelutyö on ohitse ja henkilökuljetuksissa on siirrytty vakiintuneen toiminnan aikaan, on Kanta-Hämeen hyvinvointialueella Oma Hämeessä työ henkilökuljetusten parissa vasta alkanut. Oma Hämeen hyvinvointialueen käynnistyessä henkilökuljetusten toteuttamisessa otettiin käyttöön malli, jonka mukaisesti Oma Häme ostaa vuoden 2023 henkilökuljetuspalveluiden toteuttamisen alueen kunnilta, lain mahdollistaessa tämänkaltaisen siirtymäajan käytön. 

Oma Hämeessä tulevaisuuden toimintamalleja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ja Tuomen asiantuntijuus on myös Oma Hämeen alueella merkittävässä roolissa, Tuomen toteuttaessa Oma Hämeen alueella selvitystä Oma Hämeen alueen henkilökuljetuksista. Tuomi perehtyy Oma Hämeen alueella nykyisiin henkilökuljetuksissa käytössä oleviin toimintamalleihin, sopimuksiin, matka- ja asiakasmääriin ja tuottaa näiden avulla tietoa Oma Hämeelle tulevaisuuden toimintamallien suunnitteluun.

Oma Hämeelle toteutettavassa selvitystyössä Tuomi pääsee konkreettisesti hyödyntämään Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelutyössä karttuneita oppeja. Vaikka hyvinvointialueet ovat kukin oma kokonaisuuteensa ja kullakin alueella on omat erityispiirteensä, on selvitystyössä kiistatonta hyötyä siitä, että Tuomi on jo tehnyt vastaavaa selvitystyötä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Selvityksen yhteydessä ja alkukartoituksen lopputuotoksena Tuomi ja Oma Hämeen edustajat muodostavat suunnitelman siihen, miten henkilökuljetuksia jatkossa toteutetaan Oma Hämeen alueella.  

Tuomen tahtotilana on löytää myös Oma Hämeen alueelle henkilökuljetuksiin sellaiset toimintamallit, jotka ovat eri osapuolten näkökulmasta parhaat mahdolliset. Järkevällä ja hallitulla henkilökuljetusten kokonaisuudella pystytään turvaamaan palvelut siten että kaikki sidosryhmät matkustavista asiakkaista palvelua tuottaviin liikennöitsijöihin ovat tyytyväisiä käytäntöihin. Oma Hämeen alueella tullaankin kuluvan vuoden aikana tekemään ratkaisuja ja linjauksia siihen, mihin suuntaan Oma Hämeen henkilökuljetuksia lähdetään lähitulevaisuudessa kehittämään. 

Tuomi omistajiensa kumppanina 

Tuomella on henkilökuljetuksista yli 15 vuoden kokemus, ja kannamme mielellämme sitä asiantuntijan roolia, jonka omistajamme ovat meille henkilökuljetusten osalta antaneet.  

Pirkanmaan hyvinvointialueella henkilökuljetuksiin tehty valmistelutyö sekä haltuunottojen hyvä suunnittelu tuottivat tulosta, sillä Pirkanmaan hyvinvointialueella henkilökuljetukset siirtyivät Tuomelle ilman suuria häiriöitä. Henkilökuljetusten valmistelutyö sai kiitosta myös Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelijoilta: pystyimme toimimaan hyvinvointialueen valmistelijoiden tukena henkilökuljetusten asiantuntijoina ja toisaalta tuottamaan hyvinvointialueen valmistelijoille heidän tarvitsemaa tietoa päätöksenteon tueksi. Nyt valmistelutyön ollessa ohitse ja toiminnan vakiinnuttua voimme ylpeydellä katsoa taaksepäin. Turvasimme osaltamme sen, että Suomen suurin hyvinvointialue Pirha suoriutui menestyksekkäästi maamme historian merkittävimmästä sosiaali- ja terveysalan uudistuksen käynnistymisvaiheesta.

Oma Hämeen alueella Tuomen ja hyvinvointialueen yhteistyö on henkilökuljetusten osalta alkutaipaleella, mutta innolla ja luottavaisin mielin katsomme tulevaisuuteen. Uskomme, että myös Oma Hämeen alueella Tuomella on paljon tarjottavaa Oma Hämeen henkilökuljetusten tulevaisuuden toimintamalleihin ja tarjoamme mielellämme myös Oma Hämeelle asiantuntijuuttamme ja henkilökuljetuspalveluitamme. 

On hienoa saada olla mukana rakentamassa hyvinvointialueiden tulevaisuutta ja olemme Tuomessa ylpeitä siitä, että omistajamme luottavat osaamiseemme. 

In house -yhteistyöllä tehokkuutta laskujen käsittelyyn: Pirhalle käyttöön sähköinen ostaminen

Tuomen sähköisen ostamisen kanava Kori on palvellut asiakkaitamme vuodesta 2019 alkaen. Korissa asiakkaat voivat tehdä tarviketilauksia valikoimastamme, sekä selailla oman organisaationsa käytettävissä olevia hankintasopimuksia ja toimittajavalikoimia. Olimmekin Tuomessa erityisen innoissamme, kun hyvinvointialueiden valmistelutyön yhteydessä Pirhan talouden valmistelu osoitti kiinnostusta Koria kohtaan Pirhan keskitettynä ostotilausjärjestelmänä.

Keskitetyn ostotilausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä tavoitteena oli tehostaa ja automatisoida tilauksen ja maksun välistä prosessia. Pirhan organisaation koon huomioiden oleellista oli toimintojen skaalautuvuus isossa ympäristössä. ’’Pyrkimyksenä oli löytää kokonaisuuden kannalta yhtenäinen toimintatapa, joka mahdollistaa suoraviivaiset ja tehokkaat prosessit tilauksesta maksuun. Muutoksen myötä jälkikäteiskontrollin sijaan kontrolli suoritetaan jo tilausprosessin alkuvaiheessa. Tavoitteena oli myös raportoinnin oikea-aikaisuuden ja laadun parantaminen, sekä tiedolla johtamisen mahdollistaminen.’’ kommentoi Pirhan talouden kehittämispäällikkö Else-Mari Vuosjoki.

Muutosta lähdettiin tekemään modernisoimalla ostoprosesseihin liittyviä taloushallinnon tehtäviä askel kerrallaan. Päätimme lähteä liikkeelle Tuomen kautta kulkevista tarvikevirroista ja siirtää tämä ostamisen osa-alue Pirhassa kontrolloidun ostoprosessin piiriin. Kontrolloitu ostoprosessi tarkoittaa, että kulut hyväksytään mahdollisimman lähellä aiheuttamispistettä ja tätä kautta prosessin myöhäisemmissä vaiheissa saadaan hyödyt irti automaatiosta. Tätä ratkaisua lähdimme rakentamaan yhdessä Pirhan taloushallinnon palvelutuottajan Monetran kanssa. Projektissa toteutettiin liittymärajapinnat Korin ja Monetran ostolaskukäsittelyjärjestelmän välillä; kun Korissa tehty tilaus on hyväksytty ja vastaanotettu, tilausta vastaava lasku täsmäytyy automaattisesti, eikä sitä tarvitse käsitellä manuaalisesti kuten ennen. Kun puhutaan tuhansista tilauksia kuukaudessa, tällä saavutetaan merkittävä työaika-/kustannussäästö talousprosessissa.

’’Loppuasiakkaan ja toki myös Monetran näkökulmasta on ehdoton etu, että projektissa kehitetty toimintamalli mahdollistaa tarvikelaskujen automatisoidun käsittelyn, sillä kyseiset ostolaskut muodostavat merkittävän osuuden kokonaislaskumäärässä. Monetralla ja Tuomella on monivuotinen yhteistyö ”tilauksesta maksuun”-prosessin automatisoinnissa ja lopputulos oli teknisesti juuri mitä lähdimmekin tavoittelemaan projektissa.’’ Monetra Pirkanmaan IT-kehittäjä Lauri Suomalainen kommentoi.

Työ sujuvan arjen mahdollistamiseksi jatkuu: seuraavaksi etsimme yhdessä Pirhan hankintayksikön kanssa ratkaisua siihen, miten olemassa olevaa toiminnallisuutta voidaan laajentaa sopimusten ja palveluiden ostamiseen. Näin Kori-palvelun kautta saadaan myös nämä hankinnat saman ostoprosessiin piiriin ja hankintojen johtamiseen kertyy sopimuskohtaista tietoa volyymeistä.

”Projekti on hieno esimerkki siitä miten hyvinvointialueiden ja kuntien in house -kumppanit voivat yhteistyössä toteuttaa asiakkaiden tuottavuutta parantavia ratkaisuja. Meillä oli selkeä tavoite, jonka eteen Tuomen ja Monetran asiantuntijat tekivät määrätietoisesti töitä ja eteen tulleet haasteet taklattiin yhdessä tuumin. Tästä on hyvä jatkaa keskustelua siitä, mitä muita yhtymäpintoja palveluistamme löytyy ja millä muilla tavoin voimme yhdessä tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme.” Tuomen tietohallintojohtaja Katri Niittymies summaa.

Tuomelle finaalisija ja yleisön suosikkihankinnan titteli Vuoden taidokkain hankinta -kisassa

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö JHNY palkitsi taidokkaimmat julkiset hankinnat kolmatta kertaa järjestetyssä Vuoden taidokkain hankinta -kilpailussa. Tuomi sijoittui finaalissa toiseksi, saaden kunniamaininnan erikoislääkäripalveluiden dynaamisesta hankintamenettelystä. Kyseinen hankinta äänestettiin myös yleisön suosikkihankinnaksi. Vuoden taidokkaimman hankinnan tittelin sai Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara sen tekemästä asfalttipäällystystöiden hankinnasta.

Kansallisesti merkittävän kilpailun hankintojen ammattilaisista koostuva tuomaristo perustelee Tuomen kunniamainintaa seuraavasti: ”Hankinta osoittaa, että kun sääntelyä ja sen joustoja osataan käyttää, voidaan saavuttaa hienoja lopputuloksia.”

”Uudenlainen hankintamenettely ei ole itseisarvo kilpailuttamisessa, mutta tässä hankinnassa sellaisen luominen nähtiin tarpeelliseksi. Tavoitteena on palvella monipuolisesti juuri aloittaneiden hyvinvointialueiden toimintaa. Tulevat vuodet näyttävät, miten dynaaminen menettely lunastaa paikkansa erikoislääkäreiden ostopalvelutarpeisiin.” Tuomen hankintapäällikkö Annika Temonen kommentoi.

Lisää Tuomen hankintapalveluista voit lukea täältä.

Henkilökuljetuspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen

Hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, veteraanikuljetukset, ikäihmisten päiväkeskuskuljetukset, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset sekä ambulanssilla ja taksilla toteutettavat kiireettömät potilaskuljetukset siirtyivät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Kuntien järjestämisvastuulle jäivät joukkoliikenteen kuljetukset, mukaan lukien palveluliikenne sekä koulu- ja varhaiskasvatuksen kuljetukset.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tukipalveluyhtiönä Tuomi Logistiikka toteuttaa lakisääteiset henkilökuljetuspalvelut miltei koko Pirkanmaan hyvinvointialueella. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia sekä veteraanikuljetuksia toteutamme koko Pirkanmaan alueella. Ikäihmisten päiväkeskuskuljetuksia, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia sekä kiireettömiä potilaskuljetuksia Tuomi toteuttaa miltei koko Pirkanmaan alueella. Poikkeuksia kuitenkin on Mänttä-Vilppulassa, Juupajoella, Parkanossa ja Kihniössä, joissa Tuomi toteuttaa pääsääntöisesti ainoastaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia sekä veteraanikuljetuksia.

Tuomessa on valmistauduttu Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuljetusten haltuunottoon jo yli vuoden ajan. Vuoden 2022 aikana toteutimme kilpailutuksia, jotta kaluston saatavuudesta voitaisiin varmistua myös niillä alueilla, joissa Tuomi ei aiemmin ole henkilökuljetuksia operoinut. Pitkällisen valmistautumisen ja kilpailutusten myötä toimintamme Pirkanmaan alueella on käynnistynyt hyvin, ja pyrimme varmistamaan kuljetuspalveluiden toimivuuden jatkossakin.

Lisää tietoa Tuomen operoimista kuljetuspalveluista sekä yhteystietoja ja ohjeita löytyy kuljetuspalvelukohtaisilta sivuilta kohdasta Henkilökuljetuspalvelut.

Kuvassa logistikko skannaa pakettia

Tiedote Tuomi Logistiikan sopimustoimittajille hyvinvointialueiden tuomista muutoksista

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Tuomi Logistiikka on omalta osaltaan mukana hyvinvointialueiden Pirhan (Pirkanmaan hyvinvointialue) ja Oma Hämeen (Kanta-Hämeen hyvinvointialue) tukipalveluiden tuottajana. Tuomi Logistiikka ei siirry osaksi hyvinvointialueiden organisaatiota, vaan säilyy itsenäisenä in-house yhtiönä Pirhalle ja Oma Hämeelle.

Näin ollen hyvinvointialueiden tuomat muutokset eivät vaikuta Tuomi Logistiikan ja Tuomen sopimustoimittajien välisiin toimintamalleihin, kuten tilauksiin, toimituksiin ja laskutuksiin. Tuomi Logistiikan laskutustiedot pysyvät myös ennallaan ja mitään muutoksia ei tule asiointiyhteystietoihin.

Näkyviä muutoksia saattaa tulla yhteishankintasopimuksiin, joissa voi tulla muutoksia tavaran- tai palveluntilaajiin. Tavaran- tai palveluntilaajilla tarkoitetaan yhteishankintasopimuksessa mainittuja hankinnassa mukana olevia hankintayksiköitä. Esimerkiksi aikaisemmin sote-toimintojen osalta palveluntilaaja on voinut olla yksittäinen kunta ja vuoden 2023 alusta kyseisen palveluntilaajan tehtävä ja sopimus siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tuomi Logistiikka säilyy kuitenkin sopimuskumppanina hankintasopimuksissa.

Lisätietoja:

Sopimusasiat

Tuomi Logistiikka Oy
Hankintapalvelut
hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi

Muu yhteistyö

Tuomi Logistiikka Oy
Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@tuomilogistiikka.fi
p. 03 5678 100

Ei mikään yksilölaji: ryhmäkuljetuksissa limittyy satojen arki

Tuomella on yli vuosikymmenen mittainen kokemus ryhmäkuljetusten järjestämisestä Tampereen ja ympäryskuntien alueella. Kokemuksen mukanaan tuomalla varmuudella tarjoamme asiakkaillemme kattavan ryhmäkuljetuspalvelun, jonka ytimessä on toimintavarmuus, turvallisuus sekä täsmällisyys. Järjestämme vuosittain 1,2 miljoonaa henkilökuljetusta, joista lähes puoli miljoonaa ryhmäkuljetuksina. Tälläkin viikolla kauttamme kulkee yli 10 000 ryhmäkuljetusmatkaa.

Arvo syntyy arjessa

Tuottamamme palvelun luotettavuus ja sen suora suhde matkustavien asiakkaidemme arkeen ei ole triviaali tai vähäpätöinen asia. Olemme tiivis osa tuhansien ihmisten jokapäiväistä elämää ja sen sujuvuutta; ryhmäkuljetustemme matkustajina liikkuu lapsia kouluun, kehitysvammaisia työ- ja päivätoimintaan sekä ikäihmisiä päivätoimintaan.

Ryhmäkuljetuksia yhdistää rutiininomainen kulkeminen niin viikko- kuin päivätasolla, mikä mahdollistaa kuljetusten tehokkaan ja järjestelmällisen organisoinnin. Paras kuljetuspalvelu on se, joka sulautuu saumattomaksi osaksi kulkijan arkea – ja juuri tähän me Tuomessa pyrimme. Vaikka käsittelemme valtavia kuljetuskokonaisuuksia, tiedostamme roolimme sujuvan arjen mahdollistajina; merkittävä myöhästyminen laittaa herkästi koko perheen päiväohjelman heti aamusta uusiksi. Asiantunteva ja kokenut ajojärjestelytiimimme tekee parhaansa, jotta kuljetukset sujuvat ongelmitta ja ajoittaiset poikkeamat pysyvät poikkeuksina. Mittaamme onnistumistamme tiiviisti niin viikko- kuin kuukausitasolla ja tilastojen valossa 99% kuljetuksistamme onnistuu palvelulupauksemme mukaisesti.

Toimiva kuljetuskokonaisuus palvelee kaikkia

Ottaessamme kunta-asiakkaan ryhmäkuljetukset haltuumme, kokonaisvastuu kuljetusten operatiivisesta järjestämisestä siirtyy kunnalta Tuomelle ja kunnille vapautuu aikaa keskittyä ydintehtäviinsä. Säästetyn työajan lisäksi olemme onnistuneet tekemään myös useamman kymmenen prosentin säästöjä vuositasolla. Kunta vastaa kuljetusten palvelutason, käyttäjäryhmien sekä matkustusalueiden määrittelemisestä, Tuomi hoitaa kuljetuskokonaisuuden järjestämisen aina liikennöinnin kilpailuttamisesta lähtien. Päivittäisen reitittämisen ohella hoidamme maksuliikenteen ja tuotamme kattavaa seurantaraportointia asiakkaidemme päätöksenteon tueksi.

Uskomme, että luottamukselle ja pitkäjänteisyydelle perustuva kumppanuus mahdollistaa parhaat tulokset myös muutoksissa. Hyvinvointialueet mahdollistavat jatkossa synergiaetuja myös kuljetuksiin, mikä palvelee suuressa kuvassa kaikkia osapuolia. Sopimuskalustomme suorittaessa SHL- ja VPL-kuljetuksia koko hyvinvointialueen laajuudella, rakentuu autoilijoille vakituisia ryhmäkuljetusrunkoja, mikä luo taloudellista vakautta alihankkijoillemme. Kunnalla on mahdollisuus sitouttaa autoja alueelleen, mikä parantaa kaluston saatavuutta myös muihin kellonaikoihin, kun autot eivät karkaa naapurikuntaan päivän aikana. Keskitetyllä kuljetusten hallinnalla pidämme huolen, etteivät kunnan eri instanssit kilpaile samasta kalustosta, ja autoilijoille on tarjolla tehokas ja mielekäs kuljetuskokonaisuus.

Kehityksen keskiössä käyttäjät

Järjestelmien on tuettava päivittäistä toimintaa kaikkien käyttäjien näkökulmasta. Kuten aikaisemmin jo totesimme, järjestelmät ovat nykyisin erottamaton osa kaikkea, ja tilanteessa jossa palvelun perustukset ovat kiinteät, mutta päivittäinen tekeminen jatkuvaa muutoksenhallintaa, järjestelmiltä vaaditaan paljon. Olemme määrätietoisesti kehittäneet järjestelmiä vastaamaan odotuksiin niin toimintayksiköissä, autoissa, kuin kodeissa. Autoihin toimitamme kuljetettavien tiedot sovelluksen kautta tietoturvallisesti, jolloin paperilistojen välittäminen autoihin jää pois, parantaen asiakkaidemme tietoturvaa. Koteihin tarjoamme vanhempainsovelluksen, josta matkustajan noutoajat on helppo tarkastaa ja kuljetuksen voi tarvittaessa peruuttaa itselle parhaalla hetkellä. (Sairastapaukset kun harvemmin katsovat aikaa tai paikkaa, on sovelluksen avulla aamun kuljetukset helppoa peruuttaa vaikka aamukolmelta.)

Sujuva arki on myös tiukasti sidoksissa ympäröivään maailmaan ja sen muutoksiin. Emme toimi tyhjiössä; maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa esimerkiksi polttoaineen hintoihin, mikä vääjäämättä näkyy myös toimialan muutoksissa ja vaihtuvuudessa. Koronapandemian vaikutukset ylettyvät nykyhetken lisäksi myös tulevaisuuteen toimialan kärsiessä kroonisesta kuljettajapulasta. Haasteidenkin keskellä luotamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja jaettuun ymmärrykseen. Kumppanuus kun ei ole pikavoittojen hakemista; tärkeintä on toimiva kokonaisuus joka palvelee kaikkia osapuolia ja mahdollistaa omiin vahvuuksiin ja ydintoimintaan keskittymisen myös muutosten keskellä.

Kanta Logistiikka on nyt Tuomi Logistiikka

Kanta-Hämeessä toimivan Kanta Logistiikan liiketoiminnot yhdistyvät Tuomi Logistiikkaan 1.7.2022 alkaen. Yhdistymisen myötä Kanta Logistiikasta tulee Tuomi Logistiikan Hämeenlinnan toimipiste ja henkilöstö siirtyy osaksi Tuomi Logistiikan henkilöstöä.

Uudet yhteystiedot 1.7. alkaen

Kanta Logistiikan yhteystiedot muuttuvat yhdistymisen myötä. Jatkossa asiakkaita palvellaan Tuomi Logistiikan asiakaspalvelun kautta asiakaspalvelu@tuomilogistiikka.fi ja 03 5678 100.

Henkilöstö jatkaa pääosin samoissa tehtävissään entisillä toimintamalleilla. Uudet yhteystiedot vaikuttavat ainoastaan sähköpostiosoitteisiin, jotka ovat jatkossa muotoa etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi. Henkilöstön puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Toimitusjohtajana jatkaa Vesa Haapamäki, Hämeenlinnan vetäjäksi Ville Inkilä

Yhtiöiden yhdistymisen myötä toimitusjohtajana jatkaa Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja Vesa Haapamäki. Hämeenlinnan toimipisteen vetäjäksi ja esihenkilöksi on valittu logistiikkapäällikkö Ville Inkilä. Inkilän vastuulla on Hämeenlinnan toimipisteen henkilöstö ja liiketoimintojen operatiivinen toiminta.

Lisätietoja:

Vesa Haapamäki, toimitusjohtaja
vesa.haapamaki@tuomilogistiikka.fi
p. 041 730 0406

Ville Inkilä, logistiikkapäällikkö
ville.inkila@tuomilogistiikka.fi
p. 040 707 1940

Tuomi Logistiikka Oy
Parolantie 104
13130 Hämeenlinna
Y-tunnus: 2722581-6

Kohti hyvinvointialuetta: jaetut tavoitteet kantavat muutoksen läpi

Eduskunnan hyväksyessä sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait heinäkuussa 2021, varmistuivat samalla Tuomen omistajien järjestämisvastuuseen kohdentuneet merkittävät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä kokonaisuudessaan hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Uudistus muuttaa Tuomen omistajien sekä asiakkaiden toimintaa Pirkanmaalle muodostuvan Suomen suurimman hyvinvointialueen myötä; aiemman 23 kunta-asiakkuuden ja sairaanhoitopiirin sijaan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa jatkossa yksi asiakas, Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hyvinvointialueen valmistelussa tukipalvelujen merkitys on huomioitu valmistelevan toimielimen nimetessä Tuomi Logistiikan yhdeksi Pirkanmaan hyvinvointialueen vakiintuneeksi tukipalvelutoimijaksi. Olemme yhteisomistettuna yhtiönä yhdistäneet Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien hankinta- sekä logistiikka volyymeja jo ennen muutostakin, joten yhtiömuotoinen toiminta helpottaa ja selkeyttää tukipalveluiden järjestelyä muutoksen valmistelun yhteydessä. Tuomella ja muilla alueen in house -tukipalveluyhtiöillä on jo merkittävä tukipalveluita koskeva toiminnallinen ja taloudellinen tietovaranto luovutettavana hyvinvointialueen hyödynnettäväksi valmistelussa.

Tavoitteenamme on olla keskeinen hyvinvointialueen hankinta-, logistiikka- sekä henkilökuljetuspalvelujen tuottaja, jonka toimintaa ohjaa jaetut tavoitteet hyvinvointialueen kanssa. Vaikka uudistuksen yhteydessä kuntien ja kuntayhtymien palveluiden järjestämisvastuun napanuora ja samalla myös hankintalain tarkoittama sidosyksikköasema katkeaakin, mahdollistaa yhtiömuotoinen tukipalvelutoiminta myös uudistuksen toimeenpanon jälkeenkin kuntien ja hyvinvointialueen yhteisen synergian ulosmittaamisen mm. hankinnassa ja logistiikassa. Tämän yhteistyön mahdollisuus tulee korostumaan erityisesti kuntasektorilla, jossa toiminnan supistuminen n. 60 %:lla edellyttää tulevaisuuden ratkaisuilta joustavuutta sekä kustannustehokkuutta.

Pääosa asiakkuuksistamme tulee muuttumaan, mikä tuo mukanaan merkittäviä viestinnällisiä tarpeita sekä uuden kumppanuuden rakentamisen ja sopimisen tarpeen. Valmistelussa korostuu asiakkaidemme, toimittajiemme sekä erityisesti henkilöstömme osallisuus ja tietoisuus muutoksesta, muuttuvista toimintamalleista sekä siitä, mitä olemme sopineet ja mitä tulisi sopia.

Hyvinvointialue on mittava kokonaisuus, jonka valmistelu etenee vaiheittain. Tämä haastaa asiakkuuksien hallinnan ja siihen liittyvän tiedon hyödyntämisen, liikevaihdoltaan pienempiä asiakkuuksia unohtamatta. Työmäärän hallitsemiseksi sekä uusien palveluiden mahdollistamiseksi toimintamallien tulee olla yhtenäisiä ja pyrkiä hyödyntämään osin itsepalvelua sekä automaatiota. Kuluneen vuoden aikana olemme edistäneet mm. sähköisen ostamisen työkalujen käyttöönottoa Kori-palvelun laajentamisella. Sähköinen ostaminen, talouden prosessien automatisointi ja tästä syntyvän hankintatiedon hyödyntämisen tekniset edellytykset on jo luotu. Nyt hyvinvointialueen luomisen yhteydessä tämän teknologian laajamittainen hyödyntäminen uuden organisaation prosesseissa tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia ulkoisten resurssien ammattimaiselle johtamiselle, jota voidaan hyödyntää myös muiden asiakkaidemme toiminnassa.

Palvelut hyvinvointialueelle muodostuvat pala kerrallaan. Tuottamiemme tukipalvelujen konseptointi ja skaalautuvuus ei tule rajautumaan vain hyvinvointialueen käynnistymisvaiheeseen, vaan katse on syytä nostaa huomattavasti pidemmälle. Kehitys, hyvät opit ja käytännöt on uudistuksen yhteydessä tärkeää pystyä tarjoamaan kaikkien asiakkaiden hyödynnettäväksi.

Kirjoittajat:

Antti Vadén

Antti Vadén

Asiakkuusjohtaja

050 491 2490

antti.vaden@tuomi.fi

LinkedIn

Anne Ojala

Hankepäällikkö

041 730 9382

anne.ojala@tuomi.fi

Tuomi Logistiikka ulkokuva.

Henkilökuljetusten järjestelmäkehityksen nokka kohti hyvinvointialuetta

Sote-uudistus ja hyvinvointialue oli pitkään jotain vääjäämättä lähestyvää, mutta hähmäistä. Kuin ameba, johon oli vaikeaa tarttua, kun konkreettista tietoa ei ollut saatavilla. Moni asia muuttuu, mutta miten minä tai tiimimme voimme lähteä asiaa edistämään henkilökuljetusten näkökulmasta?

Meillä Tuomessa hihat käärittiin napakasti ylös loppuvuonna 2021. Lähdimme selvittämään, mitä kuljetuspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle käytännössä tarkoittaa, millaisia muutoksia se tuo toimintaamme ja miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla valmistautua tulevaan.

Suuret muutokset vaativat myös suuria panostuksia käytettäviin järjestelmäkokonaisuuksiin. Järjestelmät ovat nykyisin erottamaton osa kaikkea: kun ne toimivat, emme niitä juurikaan huomaa, mutta heti kun jossain tökkii, huomaamme sen varmasti. Uudet järjestelmäkokonaisuudet vaativat toimiakseen valtavasti työtä, joten emme jääneet odottelemaan.

Automatisointi sujuvoittaa ja suoraviivaistaa

Olemme Tuomella viime vuosien ajan kehittäneet toimintaamme ja saaneet järjestelmäpuolella monia prosessin osia automatisoitua: tilityksen ja laskutuksen suuri massa on automatisoitu, automaattinen autonvalinta edullisimman auton periaatteella on jo käytössä, ja autojen ajoneuvosovellukseen on tuotu tarvittavia ominaisuuksia kuljettajakirjautumisesta viestintäsovellukseen. Kolme vuotta sitten otimme käyttöön kilpailuttamamme alustaratkaisun, jonka avulla saamme matkat kohdistettua automaattisesti edullisimmille autoille. Kuljetuskaluston kilpailutusten yhteydessä olemme yhdessä järjestelmäkehittäjän kanssa onnistuneet rakentamaan juuri meidän tarpeisiimme räätälöityjä ratkaisuja. Autojoukko on laaja ja sen hallinnointi työtä, joka ilman toimivaa järjestelmää muuttuu mahdottomaksi.

Ryhmäkuljetuksissa samat matkat toistuvat usein kuukaudesta toiseen, mutta ennakoimattomat muutokset päivittäisellä tasolla ovat arkipäivää. Tilanteessa jossa palvelun perustukset ovat kiinteät, mutta päivittäinen tekeminen jatkuvaa muutoksenhallintaa, järjestelmältä vaaditaan paljon. Käytössämme onkin oma erillinen järjestelmä, joka tukee juuri tällaista suunnittelutyötä, poistaen suuren määrän manuaalista työtä myös tilitykseen ja laskutukseen liittyen.

Kiireettömien potilaskuljetuksien kohdalla suunnittelemme nykyisen järjestelmän yhdistämistä alustaratkaisuumme, jolloin osa autonvalintaan liittyvästä työstä saadaan automatisoitua.

Kehitystä käyttäjä(t) edellä

Yhteiskunnan tukemissa yksilökuljetuksissa (esim. VPL/SHL) työskentelemme tällä hetkellä uuden järjestelmän käyttöönottoa kohti. Järjestelmäprojekti on meille massiivinen hanke kaikkine määrittelyineen, neuvotteluineen ja testaamisineen. Tämä kehitystyö mahdollistaa sekä Tuomen että asiakkaiden arkea tukevia muutoksia. Esimerkkeinä puhelinnumeron tunnistamisen, jolloin matkaa tilaavan henkilön perustiedot saadaan jo valmiiksi auki työntekijämme näytölle, jolloin kuljetuksen tilaaminen sujuvoituu ja asiakkaan tietoturva vahvistuu. Otamme käyttöön myös matkustajasovelluksen, jolla matkustaja voi itse tilata matkansa puhelimeltaan tai tietokoneeltaan. Parantuvan raportoinnin kautta hyvinvointialueen päätöksenteko ja asioiden seuraaminen helpottuu.

Maailma ei ole valmis eikä ihan lähitulevaisuudessa valmiiksi tule. Tuomen henkilökuljetuspalveluissa teemme töitä hyvinvointialueen eteen joka ikinen päivä. Isojen muutosten kohdalla ajattelen, että ”tämäkin elefantti syödään pala kerrallaan”. Mikäli sinulla herää kysymyksiä yhteiskunnan tukemien henkilökuljetuksien järjestelmäkokonaisuudesta, olethan rohkeasti yhteydessä.