Miljoona matkaa vuodessa: ympäristövastuullisemmat kuljetukset luodaan yhdessä

Yhteiskunnallisen keskustelun painopisteiden siirtyessä yhä enenevissä määrin ympäristövastuullisuuden teemojen ympärille, herättävät erityisesti liikenteen päästöt ja niiden vähentäminen kysymyksiä. Jokaisella meistä on tarve liikkua asioimaan, ruokakauppaan, töihin, opiskelemaan tai harrastamaan. Tuomen rooli ihmisten sujuvan liikkumisen mahdollistajana onkin merkittävä: toteuttamillamme henkilökuljetuksilla kuljetaan vuosittain yli 1 000 000 matkaa, joista kertyy miltei 11 miljoonaa kilometriä. Kuljetusten hiilidioksidipäästöt ovat noin 1,9 miljoonaa kilogrammaa vuodessa. Siinä missä vaikutamme tuhansien ihmisten arkeen päivittäin, on meidän tunnistettava oma roolimme liikenteen päästöjen tuottajana.

Tuomessa on viime vuosina tartuttu yhä vahvemmin ympäristövastuullisuuden edistämiseen ja näin ollen henkilökuljetustemme hiilidioksidipäästöjen systemaattiseen vähentämiseen. Tehtävä ei suinkaan ole helppo. Kuljetuksia toteutetaan monipuolisessa yhdyskuntarakenteessa tiiviistä kaupungista haja-asutusalueisiin. Välimatkat ovat välillä pitkiä, eikä kuljetusten yhdistely aina mahdollista. Kuljetusten toteuttamiseksi tarvitaan paljon monipuolista kalustoa henkilöautoista esteettömiin ajoneuvoihin, pikkubusseihin sekä ambulansseihin, eikä kalustoa ole kaikilta osin saatavissa vähäpäästöisenä tai päästöttömänä. Kuljetusten toimintavarmuuden takaamiseksi ei kalustomäärää ei ole mahdollista myöskään vähentää.

Henkilökuljetusten päästöjen vähentämiseksi tarvitaankin monipuolisia toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden tunnistamiseksi Tuomen henkilökuljetuksille on laadittu päästöjen vähentämisen ja ympäristötavoitteen saavuttamisen toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa katsomme aihetta mahdollisimman laajasta näkökulmasta. Päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa toteuttamalla kuljetukset mahdollisimman vähäpäästöisellä kalustolla tai polttoaineella, mutta myös esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta eri osapuolten roolista päästöjen vähentämisessä, pohtimalla yhdessä vaihtoehtoja kuljetusten toteuttamiseksi mahdollisimman vähäpäästöisesti. Lisäksi Tuomen tulee tarkastella omia toimintamallejaan kuljetusten suunnittelussa ja välittämisessä, jotta oma toimintamme tukisi mahdollisimman hyvin kuljetusten ympäristövastuullisuuden toteutumista.

Jatkossa tarvitsemme yhä enemmän keskustelua ympäristövastuullisuuden ympärillä. Toimenpidesuunnitelman laadinnan aikana kävimme keskustelua niin omistajiemme kuin palveluntuottajien kanssa. Huomasimme, miten tärkeää on kuulla erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia päästöjen vähentämiseen liittyen. Monitahoisen haasteen ympärillä korostuu tarve tuoda eri osapuolia yhteen miettimään, millä keinoilla päästöjä voidaan vähentää ja millaisia näkökulmia teemaan liittyy. Yksin meistä kukaan ei pysty haastetta selättämään, vaan tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja ymmärrystä henkilökuljetusten ympäristövastuullisuudesta. Tuomessa työtä on lähdetty viemään eteenpäin yhä systemaattisemmin ja kovemmin panoksin, mutta paljon on vielä tekemättä. Eteenpäin mennään päästögramma kerrallaan.

Tuomi osaksi Pohjoismaiden suurinta yritysvastuuverkostoa

Tuomi on vuoden 2023 alusta liittynyt osaksi Pohjoismaiden suurinta yritysvastuuverkosto FIBSiä. FIBSin (Finnish Business & Society) tarkoituksena on vauhdittaa vastuullisuuden tekijöitä kohti kestävämpää maailmaa.

’’On aiheellista myöntää, ettei vastuullisuuden kanssa voi ehkä koskaan tulla valmiiksi. Meillä Tuomessa on logistiikan ja hankinnan asiantuntijoina merkittävä mahdollisuus edistää pitkän tähtäimen vastuullisuutta niin omassa kuin asiakkaidemme toiminnassa – se vaatii tiivistä yhteistyötä ja rohkeutta ajatella asioita uusiksi.’’ toimitusjohtajamme Vesa Haapamäki kommentoi.

Lisää vastuullisuusmatkastamme voit lukea mm. täältä.

Vastuullisuusmatkalla kohti parempaa tulevaisuutta

Jos sinulta ja vieressäsi seisovalta ystävältäsi kysyttäisiin, tiedättekö mitä vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, vastaisitte todennäköisesti kyllä. Jos jatkaisimme keskustelua ja pyytäisin teitä kuvailemaan vastuullista liiketoimintaa, vastauksenne voisivat erota toisistaan paljonkin.

Vastuullisesta liiketoiminnasta puhuttaessa jollekin tulee mieleen ensimmäisenä lapsityövoiman kieltäminen, toiselle työntekijöiden tasapuolinen kohtelu, kolmas pohtii asiakkaiden syrjimättömyyttä siinä missä neljäs ja viides miettivät ympäristön kannalta uusiutuvan energian käyttöä tai korruption kitkemistä. Vastuullinen liiketoiminta on kaikkea tätä ja paljon muutakin. Yleisesti yritysten vastuullisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan kokonaisuudessaan vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta, sekä yhtäältä yrityksen taloudellista kestävyyttä. Lakien mukainen toiminta ei kuitenkaan ole sama asia kuin vastuullinen yritystoiminta – yrityksen vastuullisuus kun alkaa vasta lakien noudattamisen jälkeen.

Vastuullinen yritystoiminta on laaja kokonaisuus johon tuotetaan jatkuvasti tuoretta tietoa ja uusia ratkaisuja, joten siinä ei tulla koskaan valmiiksi. Ajattelemmekin Tuomessa toiminnan vastuullisuuden kehittämistä matkana, joka ei koskaan pääty. Matkalle on kaikkien lähdettävä viimeistään nyt, sillä ilmastokriisi ja luonnonmonimuotoisuuden hävitys vain kiihtyvät nykyisen kaltaisella toiminnalla, eikä niiden vaikutuksilta säästy kukaan.

Olemme edistäneet Tuomessa kaikkia vastuullisuuden osa-alueita vuosien varrella erilaisin toimenpitein, mutta kehittäminen on ollut enemmän tai vähemmän pistemäistä. Osana visio- ja strategiatyötä tunnistimmekin tarpeen ottaa merkittävän harppauksen vastuullisuuden suhteen. Vastuullisuuden ollessa valtava kokonaisuus, keskitymme ensimmäisenä erityisesti ympäristövastuullisuuteen.

Useat yritykset ja organisaatiot ovat sitoutuneet tiukkoihin ympäristötavoitteisiin tai julkaisseet itse itselleen asettamiaan pitkän tähtäimen tavoitteita. Me Tuomessa emme ole vielä tällaista tehneet. Tähän on kaksi syytä. Ensimmäinen on se, ettemme tyydy tarkastelemaan vain asioita jotka ovat suorassa ohjauksessamme, kuten toimitilojemme energia-asioita tai muutaman oman automme käyttövoimaa, sillä merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät epäsuoriin päästöihimme, kuten kauttamme kulkevien tavaroiden toimitusketjuihin. Toisena syynä on se, ettei meillä ole vielä riittävästi tietoa uskottavan tavoitteen ja toimenpidesuunnitelman laatimiseen. Koska haluamme laajasti tarkastella ympäristövaikutuksiamme ja saada aikaan aitoa muutosta, tarvitsemme paljon tietoa toimenpidesuunnitelman laatimiseen, sillä tavoite ilman toteuttamiskelpoista suunnitelmaa on toiveajattelua.

Ympäristövastuullisuuden kehittäminen yksin on vaikeaa, ellei mahdotonta. Jokainen yritys toimii osana arvoverkkoa. Oleellista on tarkastella tätä verkkoa niin laajasti kuin mahdollista, sillä pahimmillaan yhden toimijan ympäristövaikutuksen vähentäminen aiheuttaa jonkun toisen toiminnan negatiivisten ympäristövaikutusten lisääntymisen. Asiaa edistää se, jos useampi arvoverkossa on sitoutunut samaan tavoitteeseen. Pyrimme Tuomessa yhtenäisiin ympäristötavoitteisiin niin asiakkaiden kuin toimittajienkin kanssa. Olemme aloittaneet päämäärätietoisen vastuullisuusmatkamme ja ensimmäisten rastien suunta on selvillä. Tiedämme, että tarvitsemme vielä paljon lisää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, sekä tietoa ja ymmärrystä, jotta osaamme kohdistaa vastuullisuuden kehittämisen panokset oikein. Emme näe tätä solmukohtana vaan opin paikkana – olemme valmiita tekemään töitä paremman tulevaisuuden puolesta.